www.hakirya.net – אתר הקריה נבנה עבור אחת החברות הוותיקות והגדולות באזור הצפון כאשר חלק ממטרת האתר היא להוות מקור ידע ללקוחות ולטכנאים.